Általános Szerződési Feltételek

1. A szolgáltató

Név: MT-Info Bt.

Székhely: 2040 Budaörs, Bimbó u. 27.

Adószám: 21028290-2-13

Pénzforgalmi jelzőszám: 18203394-06013574-40010010

E-mail: mtinfo.co@gmail.com

2. A j-Kontó célja

A j-Kontó célja számlázási szolgáltatás nyújtása, melynek keretében a felhasználók a jogszabályoknak megfelelő számlát állíthatnak ki számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatottan vagy elektronikus alapon.

3. Általános Felhasználási feltételek

3.1. Igénybevétel feltételei

3.1.1. A j-Kontó funkciói regisztráció útján előfizetéssel érhetők el. Amennyiben Felhasználó elfogadja az ÁSZF-et, és kifizeti a j-Kontó felhasználói díját, jogosulttá válik a j-Kontó használatára.

3.1.2. Tilos bármilyen rendszer vagy megoldás használata, amely a j-Kontó üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti.

3.1.3. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a j-Kontó használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

3.1.4. Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat megszegi, vagy a szolgáltatást visszaélésszerűen használja, a Felhasználótól a felhasználói jogot visszavonja.

3.2. Felelősség

3.2.1. A j-Kontóhoz kapcsolódó weboldalon (szamlakeszitoszoftver.hu) közzétett információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.2.2. Sem Szolgáltató, sem alkalmazottai, sem megbízottja nem vállal felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért (beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen elmaradt profitot, közvetett, járulékos vagy következményi veszteséget is), amelyek a j-Kontó használatából esetlegesen erednek. Felhasználó a j-Kontót kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

3.2.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a j-Kontó használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

3.2.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

3.2.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a j-Kontó felhasználásakor közvetlenül, közvetetten, véletlenszerűen felmerülő működési, illetve tartalmi hibákért vagy hiányosságokért, nem vállal továbbá felelősséget a hibás adatok megadásából eredő esetleges hibákért.

3.2.6. Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a j-Kontó használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a j-Kontó használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

3.2.7. Amennyiben Felhasználó a j-Kontóban kifogásolható működést észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak.

3.3. Szerzői jogok

3.3.1. A j-Kontó szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja.

3.4. Egyéb rendelkezések

3.4.1. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a j-Kontóban, előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a j-Kontóhoz kapcsolódó weboldalt (szamlakeszitoszoftver.hu) más domainnév alá helyezze át.

3.4.2. Felhasználó a számlázási szolgáltatás igénybevételével az általa megadott valamennyi adat Szolgáltató általi, jelen ÁSZF-ben meghatározott időtartamra történő tárolásához kifejezetten hozzájárul.

3.4.3. Szolgáltató jogosult mérni a felhasználók j-Kontó felhasználási szokásait. Szolgáltató méri a j-Kontóba való belépések, valamint a számlakészítések gyakoriságát és a felhasznált számlaszámokat. Az összegyűjtött adatokat Szolgáltató harmadik fél számára nem adja ki.

4. A szolgáltató számlázási szolgáltatása

4.1. Általános rendelkezések

4.1.1. Szolgáltató a számlázási szolgáltatás keretében a j-Kontóban több szolgáltatást magában foglaló megoldások igénybevételére biztosít lehetőséget.

4.1.2. Szolgáltató a Felhasználó által elkészített számlák adatait Felhasználó helyi számítógépén, adatbázisban tárolja. A számlák papír és elektronikus úton is előállíthatók. Az elektronikus számlák tárolása Felhasználó helyi gépén és felhőben (Google Drive) is lehetséges. A kiállított számlák utólag is előhívhatók. A j-Kontó az egyes elektronikus számlákat .pdf formátumban állítja ki.

4.1.3. Szolgáltató vállalja, hogy a kibocsátott elektronikus számlához (a továbbiakban: e-számla) csatolja az állami adóhatóság által közzétett közleményben megadott formátumú e-számla adatokat. Szolgáltató az elektronikus számlákat saját digitális aláírással és időbélyeggel látja el. Szolgáltató lehetőséget ad Felhasználónak saját digitális aláírás és időbélyeg használatára is.

4.1.4. Szolgáltató a Számlázóprogram azon funkcióinak igénybevehetőségét biztosítja, amelyet a Felhasználó által igénybe vett, megrendelt szolgáltatáscsomag tartalmaz. Az egyes szolgáltatáscsomagok (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatáscsomagok) mindenkori tartalmát, árát, az azokra vonatkozó funkciókat, szolgáltatásokat Szolgáltató a szamlakeszitoszoftver.hu weboldalon teszi közzé.

4.1.5. Szolgáltató a számlázási szolgáltatást a Szolgáltatáscsomagok keretében 1, 3, 6 illetve 12 hónapos határozott időtartamra, egyedi megoldások igénybevétele esetén pedig a Felek által egyedileg megtárgyalt határozott időtartamra nyújtja. A határozott időtartam lejártát követően azonban a Szerződés – Felhasználó eltérő nyilatkozata hiányában – automatikusan meghosszabbodik. Amennyiben Felhasználó a szerződés automatikus meghosszabbítását nem kívánja, úgy köteles a szerződés hatályának lejártát megelőzően legalább 3 héttel ezt az „Előfizetés lemondása” funkció használatával jelezni. Az „Előfizetés lemondása” funkció bejelentkezést követően érhető el a j-Kontóban az „Adatbázis” menüpont alatt.

4.1.6. A regisztrációt követően díjfizetés nélkül igénybe vehető szolgáltatásokat Szolgáltató határozatlan időtartamra nyújtja.

4.1.7. Szolgáltató az igénybe vehető szolgáltatások árát a szamlakeszitoszoftver.hu „Díjak” link alatt elérhető lapján tünteti fel.

4.1.8. Szolgáltató vállalja, hogy a számlázási szolgáltatás keretében a Számlázóprogram igénybevételével kiállított számlák a mindenkori jogszabályoknak megfelelnek azon alaki részükben, amelyek közvetlenül és kizárólag a Számlázóprogram által kerültek elkészítésre.

4.1.9. Felhasználó a Szolgáltató részére megküldött e-mail útján bármikor felmondhatja a jelen ÁSZF szerint díjfizetés ellenében nyújtott szolgáltatást magában foglaló szerződést a felmondással érintett hónap végéig terjedő felmondási idővel. Szolgáltató a Felhasználó felmondása esetén a már befizetett díjakat nem téríti vissza.

4.1.10. A Felhasználó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szerint a számlakibocsátásra meghatalmazottjával egyetemlegesen fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítés és költséget, amit a hivatkozott törvények és a Szerződés Felhasználó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.

4.1.11. Felhasználó a szolgáltatás megrendelésével, illetve – amennyiben a szolgáltatás feltétele valamilyen díj előzetes megfizetése – a szolgáltatás díjának megfizetésével a szolgáltatásnyújtás megkezdésébe beleegyezését adja, így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 5. § a) pontja alapján a Korm. rendelet szerinti elállási jogát a továbbiakban nem gyakorolhatja.

4.2. Alapszolgáltatások

4.2.1. Számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatott számlázás. Felhasználó a Számlázóprogram által létrehozott dokumentumot kinyomtathatja, mellyel számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatott számlát állít ki.

4.2.2. E-számla kiállítás. A Felhasználó választhat, hogy saját vagy a Szolgáltató elektronikus aláírását, valamint saját vagy a Szolgáltató időbélyegeit alkalmazza elektronikus számlái elkészítéséhez.

4.2.3. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni a Felhasználó által a számlázási szolgáltatás során használt elektronikus aláírást, továbbá azt sem, hogy az elektronikus aláírás a számlakibocsátó vagy a számlakibocsátó képviseletére jogosult személyhez köthető-e. Az ezzel kapcsolatban felmerülő jogviták, károkozás tekintetében Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal.

4.2.4. E-számla kiállítás Szolgáltatói tanúsítvánnyal. Szolgáltató Felhasználó meghatalmazott számlakibocsátójaként e-számlákat állít ki a Felhasználó által a Számlázóprogramban megadott adatok szerinti adósok felé. Ennek keretében Szolgáltató vállalja, hogy saját tanúsítványát, elektronikus aláírását használja az e-számla jogszabályoknak történő megfeleltetése érdekében, Felhasználó pedig vállalja, hogy megbízást ad a Szolgáltatás igénybe vétele előtt egy a Szolgáltató által létrehozott megbízási szerződés minta elektronikus kitöltésével, annak kinyomtatását követően aláírásával és a Szolgáltató részére történő megküldésével. E megbízás kizárólag írásban (papír alapon) érvényes. Felhasználó köteles még a szolgáltatás megrendelésének napján a kitöltött és aláírt megbízási szerződést 2 példányban Szolgáltatóhoz eljuttatni vagy annak ajánlott küldeményként való postára adásáról gondoskodni. Az ennek elmaradásából fakadó károkért kizárólag Felhasználó felel. Szolgáltató a kitöltött és Felhasználó által aláírt megbízási szerződést - amennyiben azt elfogadja - aláírásával ellátja, és a Felhasználót megillető példányt postai úton megküldi Felhasználó részére. Szolgáltató automatikus e-mail üzeneteket küld Felhasználó részére, amennyiben a megrendelés napjától számított 3 munkanapon belül az érvényes megbízás nem érkezik meg Szolgáltatóhoz.

4.3. További szolgáltatások és egyedi megoldások

4.3.1. További szolgáltatások. Szolgáltató az általa nyújtott további szolgáltatások tartalmát és részletes feltételeit a szamlakeszitoszoftver.hu oldalon teszi közzé.

5. A számlázási szolgáltatás megrendelése, igénybevételének feltételei

Az előző pontban foglalt funkciók Felhasználó általi elérhetőségének, az egyes szolgáltatások igénybevehetőségének feltétele az érvényes regisztráció, majd bejelentkezés, továbbá – a jelen ÁSZF illetve Felek kifejezetten eltérő rendelkezése hiányában – a szolgáltatás díjának megfizetése.

5.1. Regisztráció

5.1.1. Felhasználó a regisztrálását a szamlakeszitoszoftver.hu weboldalon a „Regisztráció” linkre történő kattintással kezdheti meg. A számlázószoftver név és adószám alapján azonosítja be a Felhasználót. A regisztráció befejezése a j-Kontó számlázószoftver „Saját adatok” menüpontja alatt történik az adatok kitöltése után a „Regisztráció” gombra kattintva. A regisztráció interneten keresztül történik a Szolgáltató szerverén tárolt jogosultsági adatok alapján.

5.1.4. A „Saját adatok” ablakban megadható a számlák sorszámtartománya, mely évente eltérő lehet. A Számlázóprogram segítségével kiállított számlák sorszámai (számlaszámok) tipikusan a következő szerkezetűek: 'AB-2016/1', ahol AB egy 2 betűből álló ún. számla prefix, ezt követi kötőjellel elválasztva a számla készítésének éve, majd pedig egy folyamatosan növekvő sorszám. Évente egyszer az első számla kiállítása előtt Felhasználó ezt a számlaprefixet szabadon meghatározhatja. Felhasználó dönthet úgy is, hogy nem ad meg számlaprefixet, ebben az esetben a kiállított számláinak sorszámai '2005/9' formátumúak lesznek, tehát csak az évet, és egy folyamatosan növekvő sorszámot fognak tartalmazni.

5.1.7. A regisztráció feltétele az ÁSZF és az adatvédelmi nyilatkozat elolvasása, valamint elfogadása. Az „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” valamint a „Megértettem és elfogadom az Adatvédelmi Tájékoztatót” felirat mellett található jelölőnégyzet bejelölésével, majd a „Regisztráció véglegesítése” linkre történt kattintással Felhasználó kijelenti, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot elolvasta, tartalmát megértette, azt érvényesen elfogadja, az általa adott adatainak kezeléséhez kifejezetten hozzájárul.

5.1.8. A regisztráció befejeztével a j-Kontó DEMO verzióból éles verzióba vált. Erről a program ablakának fejlécére írt szövegből tájékozódunk.

5.1.10. Felhasználó az adataiban bekövetkezett változásokat köteles rögzített adataira is átvezetni. E kötelezettségének elmulasztásából eredő károk Felhasználó terhére esnek.

5.1.11. Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az mtinfo.co@gmail.com e-mail címre küldött, törlési kérelmet tartalmazó üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből, kivéve azokat, amelyeket az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt megőrzési, nyilvántartásba vételi kötelezettség érint; a törlés továbbá nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

5.1.13. A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős.

5.1.14. Felhasználó felelősséggel tartozik a számla adatbázisáért és elektronikus számlagyűjteményéért és azok illetéktelen kezekbe kerüléséért. Ugyanezekért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

5.5. Fizetés

5.5.1. Banki átutalás. Felhasználó banki átutalás útján, a megrendelt szolgáltatások díját azok megrendelésétől számított 3 napon belül köteles megfizetni a Szolgáltató 18203394-06013574-40010010 bankszámlájára. Szolgáltató ezt követően adja meg a jogosultságot a számlázó program használatához.

5.5.2. A díjat a szolgáltatási időszak elején kell megfizetni. Felhasználó kijelenti, hogy befogadja a Szolgáltató által kiállított elektronikus számlát a j-Kontó szolgáltatás kapcsán. Ha a számla ellenértéke a fizetési határidőig nem kerül megfizetésre, Szolgáltató jogosult a szolgáltatást korlátozni Felhasználó felé. Havi ciklusú megrendelés esetén Szolgáltató minden hónap elején állítja ki a szolgáltatásról szóló számlát, melyet Felhasználó az általa megadott email címen fogad. Szolgáltató a szolgáltatást a szolgáltatási időszak utolsó napját követő első napon korlátozza, amennyiben szolgáltatás díja addig nem érkezik meg a Szolgáltató bankszámlájára.

6. A szerződés megszűnése

6.1. Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlését az 5.1.11. pont alapján kéri, ezen kérelme a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés felmondását is jelenti. A szerződés ily módon történő felmondásának eredményeként a 4.1.9 pontban foglalt joghatások érvényesülnek.

6.2. Amennyiben a Felhasználó regisztrációjának törlésére a 3.1.4. vagy az 5.1.11. pont alapján kerül sor, a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés Szolgáltató részéről történő azonnali hatályú felmondásának minősül, Felhasználó az általa megfizetett díj arányos részének visszakövetelésére nem jogosult, arra Szolgáltató átalánykártérítésként jogosult.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Panaszügyintézés helye

Felhasználó a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
E-mail: mtinfo.co@gmail.com (MT-Info Bt.)

7.2. Panaszügyintézés módja

Szolgáltató a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 7.1. pont szerinti elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 48 órán belül - melybe az ezen ÁSZF szerinti munkaszüneti napok ideje nem számít be - érdemben válaszol Felhasználó kifogására, megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait valamint az arra nyitva álló határidőket.

7.3. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

7.3.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Felhasználó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

7.3.2. Békéltető testület. A szolgáltatások minőségével, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Felhasználó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

7.3.3. Bírósági eljárás. Felhasználó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

8. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

8.1. Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a számlázó program első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, az ezt követő megrendelésekre vonatkozóan.

8.2. Ezen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016.07.01.